Sunday, March 3, 2019

Dho. 10-12 Bordni parixama prathamik sixakoe jodavavu j padse

Dho. 10-12 Bordni parixama prathamik sixakoe jodavavu  j padse

By.rk

     Gujarat madymik ane uchhatar madyamik ssixan bordani dhoran 10 ane dhoran 12 bordani parixao ni agami 7 marchthi sru thase.

   tyare. parixani kamgiri ma madhymi scool na sixako ni sathe shathe  prathmik scoolona Shixako Acharyone pan jodavani suchana aapi jeni sathe ketlak jillana Prathamik sixak Sanghana Hoddedaroe virodhh nodhvyo hato SHixan bordama lekhit rajuat pan kari hati.

       Jeni same sixan borde Jvab aapta sixan Paripatra jari karyo ke, Bordani parixa ma 18 lakhajeva vidyarthi hovathi men Powar ni jaruriyat chhe. mate prathmi k scoolo na sixako Ane aacharyo e Bordi parixama kamgirima jodavavu padse. Shixan no j ek avirat Bhag  hovanu borde janavyu chhe. 

      chalu varse sixak yogyata kashoti ane lokraxakni parixani pepar lik thata dhorn 10 ane dho 12  Bord ni Parixane lai tantr harakat ma aavyu chhe jethi ghnabadh Parixa kendhima Flaing skovodni sathe sathe skovd mukavani pan jogavai kari chhe.
  
     Jethi mota pramanma stafni pan jaruriyat ubhi thata prathmik scoolona aacharyo ane Sixakoni jaruriyay pramane jodavani suchana aapai hati.

No comments:

Post a Comment